PLANUL MANAGERIAL AL LICEULUI TEORETIC „HORVÁTH JÁNOS” MARGHITA AN ŞCOLAR: 2016-2017

plan-managerial-2016-2017_jo

PLANUL MANAGERIAL AL LICEULUI

TEORETIC „HORVÁTH JÁNOS” MARGHITA

AN ŞCOLAR: 2016-2017

Strada 1 Decembrie nr. 5,

Cod poştal 415300,

telefon 0359-434010, Fax 0259-362926

e-mai: gshorvathjanosik@yahoo.com

 

INTRODUCERE
Planul managerial al  Liceul Teoretic “Horváth János” pentru anul şcolar 2016 – 2017 este parte integrantă a Strategiei de dezvoltare a învăţământului din zona de nord-vest a județului Bihor.

Acest plan a fost elaborat ca suport al reformei în curs de desfăşurare în sistemul naţional de învăţământ din România, reformă ce cuprinde toate componentele sistemului, de la curriculă şi până la management şi are ca scop crearea unui sistem educaţional adecvat societăţii cunoaşterii şi se bazează pe legislaţia actuală şi pe o diagnoză făcută cu realism.

Din perspectiva dezvoltării durabile, a globalizării educaţiei, a integrării acesteia cu cercetarea şi inovarea, Liceul Teoretic “Horváth János”, respectiv beneficiarii direcţi ai sistemului de învăţământ, elevii, promovează politicile publice destinate implementării unei noi viziuni asupra educaţiei, formării, cercetării şi dezvoltării având ca dimensiuni principale  îmbunătăţirea calităţii şi a eficacităţii sistemului de educaţie şi formare profesională, facilitarea accesului universal la educaţie şi formare, deschiderea sistemului de educaţie şi de formare profesională către spaţiul european.

Obiectul principal al şcolii noastre constă în promovarea unui învăţământ de calitate, dinamic, modern, flexibil şi creativ, bazat pe tradiţii şi valori, într-un real parteneriat şcoală-familie-comunitate. Obiectivele activităţile şi acţiunile propuse reprezintă căi de asumare de către elevi, a rolului de cetăţean activ şi responsabil, pregătit pentru a participa la configurarea propriului traseu de formare.

Având un număr de 340 de elevi la clasele pregătitoare şi I-IV repartizaţi în 17 de clase (12 la Marghita şi 5 la Şcoala Gimnazială Nr. 3 Cheţ ), din care 4 clase funcţionează în sistem alternativ step-by-step.

La ciclul gimnazial cei 376 de elevi sunt repartizaţi în 16 clase (12 clase la Marghita şi 4 la Cheţ), iar la ciclul liceal 307 de elevi sunt repartizaţi în 12 clase.

La invatamantul prescolar sunt 162 copii repartizati in 8 grupe (6 grupe GPP. Nr. 5 Marghita si 2 la GPN Nr. 6 Chet)

Astfel numărul  elevilor în acest început de an şcolar este de 1183.

Cursurile învăţământului primar sunt acoperite de cele 21 de posturi pentru învăţătoare, acoperite toate cu cadre didactice calificate. Dintre învăţătoare 18 sunt titulare, una detaşată şi doua suplinitoare calificate. Dintre învăţătoare 11 au obţinut gradul didactic I, 9  au gradul didactic II şi una este debutanta. Totalul de 28 de clase din învăţământul gimnazial şi liceal din Marghita si Chet însumă 51,20 posturi didactice. Aceste posturi sunt acoperite de 47 de cadre didactice calificate şi un cadru didactic necalificat. Dintre profesori 33 sunt titulari, 13 suplinitori, doi detaşaţi. Dintre profesori 18 au gradul didactic I, 9 au  gradul didactic II, 11 au definitivat şi 9 sunt debutanţi.

La invatamantul prescolar la cele 8 grupe functioneaza 11 educatoare, dintre care 9 sunt titulare si 2 suplinitoare. Dintre educatoare 7 au gradul did.I, 2 au grd. did. II si 2 sunt debutante.

Din totalul de 80 de cadre didactice 17 sunt navetişti.

Activitatea cadrelor didactice este ajutată de munca personalului didactic auxiliar (11 la număr) şi de personalul nedidactic. (18 persoane). Şcoala funcţionează în 7 corpuri de clădiri: 5 în municipiul Marghita şi 2 la Cheţ. În corpul de clădire care găzduieşte învăţământul liceal se află 12 săli de clasă  si 4 laboratoare cu cabinete (informatică, biologie, fizica-chimie şi limbi moderne) respectiv o sală profesorală. Corpul de cladire care deserveste clasele VI-VIII are 9 sali de clasa, două cabinete (pentru consilierul psihologic, respectiv pentru consilierul educativ şi responsabilul CEAC), o bibliotecă, o sala festiva, birourile administrative, a directorului şi a directorului adjunct. Corpul de clădire care deserveşte clasele pregătitoare şi I-V are 16 săli de clasă, o sala de gimnastica, un cabinet medical, o sala pt. derularea programului Lapte-corn şi o sală profesorală. La Şcoala Gimnazială Nr. 3 din Cheţ în asa numita Şcoală Mică sunt patru săli de clasă pentru grupele de preşcolari (trei grupe) şi o sală pentru clasa pregătitoare. Astfel clasele I-VIII isi desfasoara activitatea în incinta Şcolii Mari.

La învăţământul liceal aproximativ 50% din elevi fac naveta zilnic (cu microbuze particulare contractate de către părinţi).

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI

Management

–            Înainte de începerea anului şcolar conducerea instituţiei a acţionat pentru pregătirea organizatorică a deschiderii acestuia şi organizarea structurilor de funcţionare pentru anul scolar 2016-2017.

–            În autoevaluarea activităţii manageriale pe perioada precedentă am avut în vedere identificarea punctelor tari şi punctelor slabe în munca de conducere, asigurarea transparenţei şi a participării cadrelor şi părinţilor la actul decizional.

–       PUNCTE TARI:

–                      –  colaborare bună între persoanele de conducere

–                      –  colaborare bună între conducere şi cadrele didactice

–             –  personalul didactic calificat, competent în domeniul formării, evaluării şi valorificării valenţelor educative ale disciplinelor de învăţământ

–                      –  personal didactic auxiliar care dă dovadă de profesionalism

–                      –  formarea comisiilor de lucru care îşi desfăşoară activitatea cu competenţă şi profesionalism

–             – interesul constant şi activ al Primăriei şi Consiliului Local pentru problemele şcolii

–             – interesul crescut al unui număr mare de elevi pentru învăţătură, fapt concretizat în rezultatele bune obţinute la concursurile şcolare

–             – parteneriate bune cu Asociaţia Părinţilor şi cu alte instituţii din municipiu (Poliţia, Pompieri, Casa de Cultură, biserici, cabinetul medical, autorităţi sanitare, biblioteca municipiului).

 

Curriculum si dezvoltare curriculară şi extracurriculară

–       aplicarea unui curriculum echilibrat, prin armonizarea curriculum-ului naţional cu cel local ;

–       elaborarea curriculum-ului local în cea mai mare măsură prin consultarea părinţilor şi a elevilor, luând in consideraţie nevoile comunităţii, resursele umane şi cele materiale existente

–       proiectarea documentelor cadrelor didactice în conformitate cu recomandările/reglementările ghidurilor metodologice pentru aplicarea programelor şcolare, cu metodica predării fiecărei discipline şi respectând particularităţile de vârstă ale elevilor;

–       aplicarea corectă a curriculum-ului pentru fiecare disciplină cu respectarea programelor şcolare.

Rezultate şcolare

S-au obtinut rezultate bune la concursurile si olimpiadele şcolare zonale, judeţene, nationale si internationale;

Anul scolar 2015- 2016

1. Concursuri zonale

– Premiu I: 34

– Premiu II: 16

– Premiu III: 16

-Mentiune : 7

– Premiu special: 18

2. Concursuri judetene

-Premiu I: 11

-Premiu II: 18

– Premiu III: 21

-Mentiune : 26

— Premiu special:  1;

3. Concursuri nationale

-Premiu II: 2

-Premiu III: 2

-Mentiune:  1

— Premiu special:  3

4. Concursuri internationale

– Premiu I: 2

– Premiu II: 1

– Premiu III :1

– Mentiune:  1

– La nivelul examenelor naţionale, procentele de promovabilitate sunt la nivelul mediei pe judet

 

Resurse umane

–       Numărul programelor de formare organizate de CCD şi ISJ, aproape s-a dublat, iar numărul de cadre didactice care au beneficiat de aceste programe a crescut corespunzător:

–       A crescut numărul cadrelor didactice inspectate prin diferitele tipuri de inspecţie şcolară,

–       Eficienţa politicilor de recrutare şi corecta gestionarea resurselor umane prin aplicarea riguroasă a ultimelor acte normative şi metodologii ale M.E.N.C.S.

–       Din totalul cadrelor didactice ponderea cea mai mare este reprezentată de cadre cu gradul didactic I şi II .

–       Colaborăm bine cu Primăria şi Consiliul local, reprezentanţii acestora fiind prezenţi la toate evenimentele şcolii, iar şcoala se integrează la nivelul cerintelor formulate de autoritatea administrativă locală. O bună colaborare avem cu Poliţia locală, Batalionul de pompieri, cabinetul medical, în deosebi în desfăşurarea activităţilor de educaţie specifică acestor segmente. Cu fiecare dintre aceştia există încheiat un protocol de parteneriat cu obiective şi măsuri pentru fiecare dintre cei implicaţi. În aceiaşi parametri pozitivi se înscrie colaborarea cu Comitetele de părinţi pe clase. Împreună cu învăţătoarele şi diriginţii acestia au rezolvat multe cazuri dificile de elevi problemă (deşi multe altele au rămas nerezolvate), au contribuit la amenajarea şi dotarea sălilor de clasă, în special cu perdele, flori şi alte acţiuni între care nu e de omis contribuţia Primăriei municipiului Marghita, care a dat cadouri de Crăciun tuturor elevilor din clasele pregatitoare si I-IV din şcoala noastră.

În concluzie putem raporta ISJ Bihor că administraţia şcolii- direcţiunea şi Consiliul de administraţie au proiectat, organizat şi monitorizat o strategie managerială care s-a finalizat la sfârşitul anului şcolar în rezultatele menţionate în acest raport.
PUNCTE SLABE

Management

– existenţa unui număr mare de familii cu situaţia economică modestă şi un interes scăzut pentru educaţia copiilor,

– nivel ridicat al absenteismului la unii elevi şi cazuri de abandon, corigenţi, abateri de la regulament

-lipsa bazei sportive

– accentul scăzut pus pe caracterul educativ al conţinutului învăţământului la unele discipline

– carenţe în activitatea educativa a unor cadre didactice

– tratarea necorespunzătoare de către anumite cadre didactice a importanţei serviciului pe şcoală

– intrarea cu întârziere la cursuri

– număr mare de profesori navetisti

Curriculum si dezvoltare curriculară şi extracurriculară

–       insuficienta adecvare a demersurilor curriculare la particularităţile elevilor şi la conţinuturile esenţiale;

–       nepracticarea unor trasee individualizate de învăţare şi insuficienta adaptare a curriculum-ului particularităţilor unor categorii speciale de elevi;

–       insuficienta manifestare a inventivităţii şi creativităţii pedagogice a cadrelor didactice în vederea creşterii motivaţiei pentru învăţare a elevilor;

–       activităţile extracurriculare uneori formale, contribuţia lor la îmbunătăţirea curriculum-ului fiind redusă sau ineficientă.

 

Rezultate şcolare

–       Procent mare de medii şcolare în intervalul 5-6,99, ceea ce indică existenţa mediocrităţii.

Resurse umane

–     Fluctuaţia cadrelor didactice;

–       Volumul mare de muncă si riscul de a nu finaliza la timp, eficient si corespunzător, problemele de pe agenda scolii.

Resurse materiale şi financiare

–       accentuarea uzurii morale şi fizice a bazei didactico-materiale în unele situaţii;

Parteneriat şi dezvoltare comunitară

–       percepţii eronate şi prejudecăţi cu privire la şcoală;

–       slaba implicare a familiei ca principal partener al şcolii;

–       slaba implicare a comitetelor de părinţi în coordonarea  relaţiei şcoala- comunitate;

–       insuficienta deschidere a unităţilor şcolare către accesarea unor programe de parteneriat european.

 

 

OPORTUNITĂŢI

–       promovarea unui cadru legislativ care încurajează iniţiativele şcolii şi implicarea partenerilor săi sociali;

–       parteneriat funcţional al Liceul Teoretic “Horváth János” cu autorităţile publice locale şi judeţene;

–       creşterea numărului de programe europene adresate educaţiei

–       intensificarea măsurilor guvernamentale şi a facilităţilor acordate elevilor pentru creşterea participării şcolare;

 

RISCURI

–       nivel ridicat de sărăcie la nivelul zonei;

–       riscul de a nu se mai face decontarea abonamentelor lunare

–       instabilitatea economică, creşterea ratei somajului

–       marginalizarea şi automarginalizarea unor familii defavorizate;

–       actualul cadru legislativ cu privire la formarea, repartizarea şi utilizarea fondurilor nu permite o decizie reală a conducătorilor unităţilor de învăţământ într-un mod stimulativ şi coerent ;

–       sporul demografic negativ cu implicaţii în dimensionarea reţelei şcolare şi a încadrării personalului didactic.
VIZIUNEA
Şcoala noastră are ca ţel asigurarea unui învăţământ şi a unei educaţii din ce în ce mai performante în limba maghiară, fiindcă acesta este elementul esenţial al speranţei într-un viitor mai bun.

MISIUNEA
Instituţia noastră este o şcoală dinamică, cu limba de predare maghiară, care are uşile deschise copiilor şi tinerilor cărora, prin resursele sale umane şi materiale, le oferă un mediu favorabil îmbogăţirii cunoştinţelor şi dezvoltării personalităţii lor.

OBIECTIVE GENERALE:
Stimularea cuprinderii într-o formă de şcolarizare şi îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie a tuturor elevilor din Marghita prin promovarea culturii calităţii la nivel de sistem şi proces.
Prevenirea şi corectarea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea ratei succesului pentru toţi elevii din Liceul Teoretic “Horváth János” în scopul finalizării învăţământului obligatoriu şi integrării cu succes în viaţa socială.
Îmbunătăţirea managementului resurselor umane prin utilizarea optimă a potenţialului uman
Orientarea şi desfăşurarea activităţii de formare continuă şi de perfecţionare spre creşterea calităţii prestaţiei personalului didactic, sub aspect ştiinţific şi psiho-pedagogic.
Optimizarea relaţiei şcoala – comunitate şi a parteneriatului .

LEGISLATIE SCOLARA
Actiuni
Compartimentul

responsabil
Resurse
Perioada
Indicatori de realizare
Materiale
Financiare
Umane
Obiectiv specific 1:  Informarea in domeniul legislatiei scolare si diseminarea informatiilor la nivelul unitatilor scolare
1. Asigurarea legislaţiei şcolare la nivelul  şcolii
Management
Monitorul Oficial,

Buletine informative.
Conform bugetului alocat
– Director

– Secretar,

– Consilier Educativ

– Responsabili Comisie
Permanent
Mapa legislativă a şcolii
2. Prezentarea noutatilor in domeniul legislativ; completarea bazei de date cu actele normative nou aparute;
Management
Monitorul Oficial,

Buletine informative.

Retea calculatoare
Conform bugetului alocat
– Director

– Secretar,

– Consilier Educativ

– Responsabili Comisie
Permanent
Mapa legislativă a şcolii

 

 

 

 

 

Obiectiv specific 2: Aplicarea cadrului legislativ care reglementeaza activitatea din invatamant:
1. Prelucrarea legilor si actelor normative care reglementeaza sistemul de invatamant imediat dupa aparitia lor in Monitorul Oficial;
Management
Monitorul Oficial,

Buletine informative.

Retea calculatoare
Conform bugetului alocat
– Director

– Secretar,

– Consilier Educativ

– Responsabili Comisie
Permanent
Procese verbale ale şedinţelor
2. Formarea directorului pe problemele actului decizional, asigurarea calitatii in domeniul functiei decizionale;
Management
Monitorul Oficial,

Buletine informative.

Retea calculatoare
Conform bugetului alocat
-Director
Permanent
Exercitarea corectă a actului decizional
3. Evaluarea juridica a modului in care este aplicata legislatia scolara in vigoare;
Juridic;

Management
Monitorul Oficial,

Buletine informative.

Retea calculatoare
Conform bugetului alocat
– Director

– Secretar

– Cadrele Didactice

– Inspector de sector
Permanent
Corectitudinea aplicării legislaţiei şcolare
MANAGEMENT
Actiuni
Comparimentul

Responsabil
Resurse
Perioada
Indicatori de realizare

Materiale
Financiare
Umane
Obiectiv specific 1:  Dezvoltarea competenţelor  manageriale ale directorului unităţii de învăţământ
1. Elaborarea  proiectelor curriculare de formare initiala si continua
Management
Suporturi  de curs/ Mape de activitate
Conform  bugetului alocat
Director

 

 

Nr. activitati de formare derulate
2. Formarea  tuturor cadrelor didactice in domeniul managementului educational si institutional
Management
Suporturi  de  curs
Conform  bugetului alocat
– Director

– Secretar,

– Consilier Educativ

– Responsabili Comisie

 

Obiectiv specific 2: Asigurarea  exercitarii  eficiente a  functiei  manageriale la nivelul unitatii de invatamant
1. Actualizarea fiselor  postului si a fiselor de evaluare conform legislatiei in vigoare
Curriculum
Legislatie scolara
Conform bugetului alocat
– Director

Sept. 2016
Fise post si evaluare actualize., aprob. in CA
2. Evaluarea anuala corecta a personalului didactic in baza fisei postului si fisei de evaluare
Curriculum
Legislatie scolara
Conform bugetului alocat
– Director

– Responsabili Comisie
August 2017
Rapoarte de monitorizare
3. Organizarea de sesiuni de formare a membrilor consiliilor de administratie pe tematica managementului educational
Management
Documentatie specifica

Suporturi de curs
Conform bugetului alocat
– Director

– Responsabili Comisie
Noiembrie 2016 – martie 2017
Eficientizarea activitatii CA
ASIGURAREA CALITĂŢII ÎN EDUCAŢIE
Actiuni
Comparimentul

Responsabil
Resurse
Perioada
Indicatori de realizare

Materiale
Financiare
Umane
Obiectiv specific 1: Dezvoltarea capacităţii unităţilor şcolare în domeniul evaluarii si asigurarii calitatii in educatie

(CEAC, sistem de management al calitatii)
1. Dezvoltarea culturii calitatii la nivelul unitatii scolare ; monitorizarea activitatii CEAC
Curriculum ,

Management,

Evaluare institutionala
Legislatia in domeniul calitatii
Conform bugetului alocat
– Director

– Responsabil CEAC
Permanent
Numarul de rapoarte de autoevaluare realizate corect
Obiectiv specific 2: Dezvoltarea sistemului de evaluare si asigurare a calităţii pe principii de funcţionalitate şi eficienţă
1. Elaborarea unui barometru al calităţii educaţiei la nivelul şcolii
Management,

Evaluare institutionala
Documentatie specifica
Conform bugetului alocat
– Director

– Responsabil CEAC
Decembrie 2016
Barometru al calitatii educatiei elaborat
2. Cresterea functionalitatii CEAC la nivelul unităţii şcolare
Management,

Evaluare institutionala
Documentatie specifica
Conform bugetului alocat
– Director

– Responsabil CEAC

– Membrii CEAC
Permanent
Numarul de rapoarte de autoevaluare realizate realist si corect
CURRICULUM ŞI ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE
Actiuni
Comparimentul

Responsabil
Resurse
Perioada
Indicatori de realizare
Materiale
Financiare
Umane
Obiectiv specific 1: Implementarea curriculum-ului national pe principii de calitate şi eficienţă
1. Asigurarea documentelor curriculare oficiale, manualelor, auxiliarelor curriculare la nivelul unităţi de invatamant;
Curriculum
Planuri cadru
Conform bugetului alocat
Responsabili comisie

Cadre didactice

Secretariat

Director
Sept. – Oct.
Manuale scolare suficiente la nivelul unităţilor şcolare
2. Realizarea proiectării pedagogice semestrială şi anuală şi asigurarea dimensiunii ei stiintifice şi interdisciplinare;
Curriculum
Programe şcolare

Responsabili comisie

Cadre didactice

Director
Septembrie
Proiectare pedagogică corect întocmită
3. Asigurarea calitatii in macro si microproiectare;
Curriculum

Conform bugetului alocat
-Director,

-Cadre didactice
Septembrie – octombrie
4. Elaborarea CDS in concordanta cu cerintele elevilor, resursele scolii si tendintele de dezvoltare economico-sociala a comunitatii pentru anul scolar 2013 – 2014;
Curriculum
Oferta C.D.S.
Conform bugetului alocat
-Director,

-Cadre didactice
Februarie  2017
– CDS aprobate
5. Asigurarea calitatii
Obiectiv specific 2: Monitorizarea progresului scolar din perspectiva calitatii actului didactic
1. Monitorizarea aplicarii testelor predictive, de progres si sumative;
Curriculum

Conform bugetului alocat
-Director,

– Responsabili comisie

-Cadre didactice
Conform graficului de monitorizare
Rapoarte de monitorizare
2. Monitorizarea proiectarii si planificarii asistentelor si a interasistentelor
Curriculum scolar ;

Management

Conform bugetului alocat
Director

Resp. cu perf.

Responsabili comisie
3. Monitorizarea stabilirii de programe care sa cuprinda masuri ameliorative
Curriculum scolar
Programe de consultatii si meditatii
Conform bugetului alocat
-Dir. unitatii de inv.

-Cadre didactice

– Responsabili comisie

Obiectiv specific 3: Monitorizarea actului educational din perspectiva progresului scolar si a reusitei scolare la concursurile si examenele nationale
1. Organizarea si derularea olimpiadelor si a concursurilor scolare;
Management
Documente specifice
Conform bugetului alocat
-Director,

– Responsabili comisie

-Cadre didactice
Conform graficului MECTS
Corectitudinea desfăşurării concursurilor şi examenelor
2. Monitorizarea aplicarii simularilor pentru principalele disciplinele ale examenelor nationale
Curriculum  scolar
Documente specifice
Conform bugetului alocat
-Director,

– Responsabili comisie

-Cadre didactice
Conform graficului MECTS
3. Organizarea şi desfăşurarea examenelor naţionale
Curriculum  scolar
Metodologii specifice
Conform bugetului alocat
-Dir. unitate de invatamant,

-Cadre didactice
Conform graficului MECTS

 

 

Obiectiv specific 4: Eficientizarea indrumarii monitorizarii si evaluarii instituţionale
1. Organizarea activitatii de indrumare, control si evaluare in unitatile scolare
Curriculum scolar
Tematica ROFIP
Conform bugetului alocat
–Director,

– Responsabili comisie
Conform graficului
Rapoarte de inspecţie

Planuri de măsuri ameliorative
2. Analiza rezultatelor obtinute de unitatea de invatamant, stabilirea unor programe de masuri ameliorative pentru eliminarea disfunctiilor
Curriculum  scolar
Rapoarte de analiza
Conform bugetului alocat
-Director,

– Responsabili comisie
Conform graficului
Obiectiv specific 5: Stimularea participarii la educatie a copiilor din grupurile dezavantajate
1. Stimularea participarii copiilor la educatie prescolara, in vederea prevenirii dificultatii de adaptare scolara, inclusiv a celor generate de cunoasterea limbii;
Curriculum
Metodologii specifice
Conform bugetului alocat
-Director,

-Cadre didactice
Permanent
Reducerea abandonului scolar
2. Dezvoltarea unor forme alternative de organizare a educatiei de baza ;
Curriculum
Metodologii specifice
Conform bugetului alocat
-Director,

-Cadre didactice
Septembrie – octombrie
Forme alternative funcţionale
Obiectiv specific 6: Monitorizarea desfăşurării activitatii educative si extrascolare
1. Asigurarea calitatii activitatilor educative si extrascolare;
Curriculum
Calendarul activităţilor extracurriculare
Conform bugetului alocat
-Director,

– Responsabili comisie

-Cadre didactice
Conform graficului
Rapoarte de analiză si evaluare
2. Evaluarea activitatii educative si extrascolare desfasurate la nivelul unitatilor de invatamant;
Curriculum
3. Participarea la acţiuni a consilieriului educativ;
Curriculum
Nr. de acţiuni organizate
Obiectiv specific 7: Valorificarea potentialului creativ al Consiliului Elevilor
1. Constituirii Consiliului Elevilor
Curriculum
Organigrama
Conform bugetului alocat
-Director,

– Consilier Educativ
Conform graficului
Rapoarte de monitorizare
2. Organizarii si desfasurarea intalnirilor de lucru;
Curriculum
Graficul intalnirilor,
Conform bugetului alocat
-Director,

– Consilier Educativ

3. Eficientizarea activitatii Consiliului Elevilor, implicarea acestuia in rezolvarea problemelor cu care se confrunta scoala;
Curriculum
Documente specifice
Conform bugetului alocat
-Director,

– Consilier Educativ
Permanent
Functionalitatea Consiliului Elevilor
RESURSE
Actiuni
Comparimentul

Responsabil
Resurse
Perioada
Indicatori de realizare
Materiale
Financiare
Umane
Obiectiv specific 1: Asigurarea incadrarii cu personal didactic si didactic auxiliar potrivit metodologiei:
1. Derularea activitatilor prevazute in graficul MECTS privind miscarea personalului didactic;
Evidenta personal
Metodologii specifice
Conform bugetului alocat
-Director,

– Secretar
Febr. -aug. 2017
Personal incadrat conform legii
2. Rezolvarea operativa a mobilitatii curente
Evidenta personal
Metodologii specifice
Conform bugetului alocat
-Director,

– Secretar
Permanent

RELAŢII COMUNITARE ŞI DE PARTENERIAT

Actiuni
Comparimentul

Responsabil
Resurse
Perioada
Indicatori de realizare

Materiale
Financiare
Umane

Obiectiv specific 1: Consilierea diriginţilor şi învăţătorilor în domeniul parteneriatul educational
1. Cresterea rolului unitatii de invatamant in cadrul parteneriatului  local, judetean, national si international.
Management ,

CCD,

Programe
Brosuri,

Suporturi de curs
Conform bugetului alocat
-Director,

-Consilier educativ
Conform programului de activitati

Numar parteneriate incheiate
2. Implicarea activa a  familiei elevului in parteneriatul educational ; cresterea gradului de implicare a autoritatilor locale in rezolvarea unor probleme cu  care  se  confrunta unitatile de invatamant ;
Management ,

CCD,

Programe
Brosuri,

Suporturi de curs
Conform bugetului alocat
-Director,

-Consilier educativ

-Dirigintii/învăţătorii

-Reprezentanţi ai autorităţilor locale
3. Atragerea agentilor economici si organizatiilor nonguvernamentale in derulare a  unor proiecte de parteneriat educational;
Management ,

CCD,

Programe
Brosuri,

Suporturi de curs
Conform bugetului alocat
-Director,

-Consilier educativ

-Dirigintii/învăţătorii

-Reprezentanţi ai autorităţilor locale

-Reprezentanţi ONG-uri
4. Identificarea nevoilor de educatie ale comunitatii locale si a posibilitatilor de satisfacere a acestora in cadrul normativ existent si cu resursele disponibile ;
Curriculum
Analize predictive,

Rapoarte de specialitate ;
Conform bugetului alocat
-Director,

-Consilier educativ

-Dirigintii/învăţătorii

-Reprezentanţi ai autorităţilor locale

 

Obiectiv specific 2: Gestionarea / medierea / prevenirea disfunctionalitatilor: scoala – autoritate locala  si sensibilizarea autoritatilor locale in acordarea de fonduri/ materiale pentru ameliorarea bazei didactico-materiale si crearea climatului optim in invatamant
1. Sprijinirea cadrelor didactice in consolidarea legaturilor cu  autoritatile locale, agentii economici, institutiile nationale si regionale de cultura, Biserica, alte institutii interesate, pentru cresterea adecavarii ofertei educationale a scolii la cererea concreta, pentru realizarea proiectelor si programelor proprii, precum si in vederea cresterii importantei scolii ca factor de civilizatie ;
Management,

Programe,

Inspectori
Programe,

Proiecte,

Corespondenta
Conform bugetului alocat
-Director,

-Consilier educativ

-Reprezentanţi ai autorităţilor locale
Permanent
Nr. activitatilor de sprijin
2. Organizarea de echipe mixte sau de cadre didactice care sa participe la diferite forme de dezvoltare comunitara si alte proiecte  regionale, nationale, internationale ;
Mangement,

Programe,
Programe,

Proiecte,

Corespondenta
Conform bugetului alocat
-Director,

-Consilier educativ

-Reprezentanţi ai autorităţilor locale
Conform calendarelor proiectelor
Nr. participari
3. Monitorizarea programelor de parteneriat derulate de şcoală, valorizarea si promovarea bunelor practice in acest domeniu;
Programe  Management Inspectori
Programe, Proiecte, Corespondenta, Baza de date
Conform bugetului alocat
-Director,

-Consilier educativ

-Dirigintii/învăţătorii

-Reprezentanţi ai autorităţilor locale
Conform calendarelor proiectelor
Rapoarte de monitorizare
Aprobat în şedinţa Consiliului de Administraţie a Liceul Teoretic “Horváth János”

Director,  prof. Nagy Gabriella